Naslov Autor(i) Jezik
Dokumenti djelatnika Engleski
korisno Admin
Hrvatski
Kurikulum i Godišnji plan i program Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
OPĆI AKTI ŠKOLE Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravo na pristup informacijama Kristina Tokodi
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017.GODINE-ZAVRŠNI.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018.GODINE-ZAVRŠNI.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019.GODINE-ZAVRŠNI.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
donacije 2019.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija sklopljenih ugovora - 2018. god..PDF Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Evidencija sklopljenih ugovora - 2019. god..pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN 2017-2019godine. (2).xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN -2019-2021.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN GIMNAZIJA SISAK 2020-2022.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Nastavni planovi za gimnaziju Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE 2018.godina-IZMJENE I DOPUNE.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE 2019.godina.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu - Gimnazija Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2020.GODINU.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gimnaziji Sisak u 2019. godini.pdf DARIJA HANŽ
Hrvatski
Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera (1).pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik_o_ocjenjivanju.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.PDF Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - NOVO.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Prijedlog financijskog plana za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu - GIMNAZIJA SISAK.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PROCEDURA NAPLATE.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Procedura o izdavanju i obračunu putnih naloga.PDF Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama - Gimnazija Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Proracun.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Prorac.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PRORAČUN2019GIMNAZIJA.xlsx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR-RAS 1.-12.MJ.2019.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR RAS 2018..PDF Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Ugovori_evidencija.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Zakon o sprječavanju sukoba interesa.docx Kristina Tokodi
Hrvatski
Zakon_o_zastiti_osobnih_podataka-NN_106-2012.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski